Pisan Projects

> Pisan Projects >Edifici Plurifamiliar a Sant Joan Despí


Edifici Plurifamiliar a Sant Joan Despí

Edifici Plurifamiliar d'Avinguda Barcelona Núm. 81. Sant Joan Despí - Barcelona. Direcció de l'obra de la construcció d'edificació en alçada amb 25 habitatges, local comercial i 300 places d'aparcament.

  • Cimentació profunda per pilones formant un entrellaçat de 8 pilones i pilars de formigó armat apantallats, per suportar un mur existent.
  • Els forjats sota rasant (pertanyents als aparcaments) són lloses de formigó armat in situ de 31 cm de gruix i sobre rasant, els forjats són reticulars de cantell perdut. Superfície total 9.779 m²

  • Cliente: MERLOT

  • Presupuesto:

  • Ejecución obra: 30 de novembre de 2011